عنوان مناقصه :فراخوان عمومی یک مرحله ای فروش املاک( زمین، مغازه)شهرداری بندرعباس
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :8/3/1401
  آخرين مهلت :16/3/1401
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :بسمه تعالی شهرداری بندرعباس در نظر دارد فراخوان عمومی یک مرحله ای فروش املاک( زمین، مغازه)شهرداری بندرعباس به شماره 2001004916000001را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند. مواعد زمانی: - تاریخ انتشار فراخوان:08/03/1401 ساعت 12:00 - مهلت دریافت اسناد فراخوان:16/03/1401 ساعت :19:00 - مهلت ارسال پیشنهادات:08/03/1401ساعت :12:00 الی 29/03/1401 ساعت :19:00 - زمان بازگشایی پاکت ها: 30/03/1401 ساعت 14:00 این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : شهرداری بندرعباس به آدرس بلوار امام خمینی (ره) شماره 07632223533 روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات