عنوان مناقصه :تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری ممیزی املاک ،معابر،ساماندهی بایگانی الکترونیک و صدور فیش عوارض شهر بندرعباس (بصورت حجمی)
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :8/3/1401
  آخرين مهلت :11/3/1401
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :بسمه تعالی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری ممیزی املاک ،معابر،ساماندهی بایگانی الکترونیک و صدور فیش عوارض شهر بندرعباس (بصورت حجمی) شهرداری بندرعباس در نظر دارد فراخوان عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری ممیزی املاک ،معابر،ساماندهی بایگانی الکترونیک و صدور فیش عوارض شهر بندرعباس (بصورت حجمی) به شماره 2001004916000014 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند. مواعد زمانی: - تاریخ انتشار فراخوان:08/03/1401 ساعت 12:00 - مهلت دریافت اسناد فراخوان:11/03/1401 ساعت 19:00 - مهلت ارسال پیشنهادات:22/03/1401 ساعت 19:00 - زمان بازگشایی پاکت ها: 23/03/1401 ساعت 13:00 این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استانها صرفاً یک نوبت منتشر می گردد. نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی به مبلغ 000/000/400 ریال اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : شهرداری بندرعباس به آدرس بلوار امام خمینی (ره) شماره 07632223533 روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

<< بازگشت به ليست مناقصات